Статут школи

Головна » Статут школи   

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                       Рішенням восьмої сесії Джулинської

                                                                  сільської ради першого скликання

                                                                       від 27.07.2017 року

                                                                       Сільський голова

                                                                        ____________________ П.В.Швець

                                                                                      27.07.2017

ПОГОДЖЕНО:

Відділ освіти, культури і спорту

Джулинської сільської ради

 

Начальник відділу освіти, культури і спорту

___________________Р.В.Руденко

          10.07.2017

 

 

СТАТУТ

ЧЕРНЯТСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ

Джулинської сільської ради

Вінницької області

(нова редакція)

        

 

 

 

 

 

2017 рік

с.Чернятка

 

 

ЗМІСТ

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………..……………………………………….…..5

 

2.     ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ……………… …..…..7

 

3.     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ…………….……...8

4.     ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) …10

 

5.     ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ...12 
 
6.     УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  ……………………….…….12
 
7.     УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ……………………...18
 
8.     МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………...……….…..27
 
9.     МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ…….....28
 
10.             КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ………………28
 
11.             РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ……….29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чернятська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Джулинської сільської ради Вінницької області (далі навчальний заклад) є комунальною власністю Джулинської сільської ради.

1.2. Повна назва навчального закладу: Чернятська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Джулинської сільської ради Вінницької області.

1.3. Скорочена назва навчального закладу: Чернятська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.4. Юридична адреса навчального закладу: вул.Незалежності,1, с.Чернятка, Бершадський район, Вінницька область, 24430.

1.5. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.6. Засновником навчального закладу є Джулинська сільська рада.

1.7. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.8. Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 

виховання громадянина України;

 

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, формування наукового світогляду;

 

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

 

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

1.9. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими  актами  України, постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів  України, Кабінету  Міністрів  України,  наказами  МОН,  інших  центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 та цим Статутом.

1.10. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України.

1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

 

дотримання державних стандартів освіти;

 

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 

дотримання фінансової дисципліни.

 

1.12. У навчальному закладі визначена українська мова як мова навчання.

1.13. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

 

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

 

 

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

 

надавати додаткові освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 

запрошувати (спільно з засновником) на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

 

встановлювати шкільну форму для учнів;

 

в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні посібники, створювати творчі  колективи  щодо їх розробки та впровадження;

 

здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;

 

здійснювати  редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством.

 

 1.14. У навчальному закладі створюються та функціонують: методичні об’єднання (комісії, асоціації) вчителів та інші методичні формування.

 

1.15. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичною сестрою школи та місцевими закладами охорони здоров’я.

 

1.16. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

 

2. ЗАРАХУВАННЯ  УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 
2.1. Навчальний заклад, відповідно до закріпленої органом місцевого самоврядування  території обслуговування, до  початку  навчального  року  бере  на  облік учнів, які мають його відвідувати. 
 
2.2. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів навчального закладу здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування. 

2.3. Керівник  навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу. 
 
2.4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до 
початку навчального року за наказом його керівника.

      Для зарахування учня до навчального закладу  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого класу),  до  навчального  закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
 
 До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. 
        
2.5. Переведення учнів  (вихованців)  закладів  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН. 

      У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до навчального закладу  заяву  із  зазначенням  причини вибуття.
     
      У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу. 
  

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного  плану.

У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи погоджуються педагогічною радою та затверджуються радою навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується педагогічною радою та радою навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою.

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.5. У навчальному закладі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, можуть створюватись групи продовженого дня.

3.6. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.7. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

3.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

3.9. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.10. Навчальний  рік у  навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ  на чверті, семестри (триместри) та режим  роботи встановлюються  закладом  у  межах  часу,  передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.12. У зонах екологічного  лиха  та  епідемій  місцевими  органами виконавчої влади та органами  місцевого  самоврядування  може встановлюватися особливий режим роботи навчального закладу, який погоджується з територіальними установами (органами) нагляду за санітарним законодавством України.

 

3.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності,  не  передбачених навчальною програмою  та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

 

3.14. За погодженням з відповідним органом управління освітою з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 

3.15. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11 (12-х) – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та територіальними установами (органами) нагляду за санітарним законодавством України.

 

3.16. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

 

3.17. Розклад  уроків  складається   відповідно   до   робочого навчального   плану   закладу   з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.
 
3.18. Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних  вимог з   урахуванням   вимог   навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів.

         Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.20. Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом  закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

 

4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

 

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) закладів визначаються МОН.

 

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

4.3. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

 

      У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

 

4.4. Класні керівники 3 -11 класів щотижня виставляють учням  оцінки з поведінки за участь у суспільно корисній,  громадській діяльності в учнівський щоденник.

 

4.5. Поведінка учня оцінюється за шкалою: зразкова,  добра, задовільна, незадовільна.

                   

4.6. До додатків до документів про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту) зазначені оцінки не виставляються.

 

4.7. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу  завершується  державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

       В окремих випадках учні за станом  здоров'я  або  з  інших поважних  причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

 

4.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та письмовою згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної  консультації  такі  учні можуть  продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за  письмовою згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей  навчальну програму, можуть  бути, як  виняток,  залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за письмовою згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 

4.10. За результатами навчання  учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

         Учням,  які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

         Учням  (вихованцям),  які  закінчили  старшу  школу  (11-й (12-й) клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

Зразки документів про базову та повну загальну середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х,  10-х класів  можуть  нагороджуватися  похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники навчального закладу III ступеня - похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів",  медалями  - золотою "За високі

 

досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у  навчанні".  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  навчального закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У  НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 
5.1. Виховання  учнів (вихованців) у навчальному закладі  здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної  роботи. 
 
5.2. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та  законах України, інших нормативно-правових актах. 
 
5.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення  учнів (вихованців) навчального закладу до вступу в будь-які   громадські, громадсько-політичні, релігійні  організації  і  воєнізовані  формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 
 
5.4. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників навчально-виховного процесу, правил внутрішнього розпорядку та цього статуту. 
       Застосування методів  фізичного та  психічного насильства до учасників навчально-виховного процесу забороняється.
 
 
6.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є учні (вихованці), педагогічні працівники, соціальний педагог, практичний психолог, бібліотекарі, інші спеціалісти  закладу,  керівники,  батьки, або особи, які їх замінюють. 
 
6.2. Статус,  права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються нормами чинного законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
 
6.3. Учень (вихованець) – особа,  яка навчається і виховується в навчальному  закладі. 
 
6.4. Учні (вихованці) навчального закладу мають гарантоване державою право на: 
доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;
 
вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 
участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 
участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 
участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
 
 6.5. Учні навчального закладу зобов'язані:
 
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 
підвищувати свій загальний культурний рівень;
 
брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом  закладу, цим Статутом;
 
дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 
виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 
брати участь у різних видах трудової діяльності;
 
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 
 
дотримуватися вимог цього статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 
дотримуватися єдиних вимог щодо учнівської форми одягу;
дотримуватися правил особистої гігієни.
 
6.6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють, до самообслуговування,  різних видів суспільно  корисної  праці відповідно цього статуту і правил внутрішнього розпорядку  з урахуванням  віку, статі, фізичних можливостей.
 
6.7. За невиконання учасниками  навчально-виховного  процесу своїх обов'язків,   порушення цього статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть  накладатися стягнення відповідно до закону. 
 
6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними  якостями, яка  має відповідну  педагогічну освіту, належний рівень  професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний  та  психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. 
 
6.9. До педагогічної діяльності у закладах  не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством. 
 
6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу,  інші трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами. 
 
6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше  тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або за письмовою згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю. 
 
6.12. Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними  кабінетами,  майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та  обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом навчального закладу. 
 
 
6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством. 
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами, що  регламентують  діяльність  навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.
 
6.14. Педагогічні працівники закладу  підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. 
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх   відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії)  та  може  бути присвоєно  педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист",  "педагог - організатор - методист" та інші. 
 
6.15. Педагогічні працівники закладу мають право:
 
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 
брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 
обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 
проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 
проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 
вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 
на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 
порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
 
 6.16. Педагогічні працівники закладу зобов'язані: 
 
 
 
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 
контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 
сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 
виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
виконувати Статут навчального закладу, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору (контракту);
 
брати участь у роботі педагогічної ради;
 
виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; 
 
повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 
виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 
вести відповідну документацію.
 
6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають   займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
           
6.18. Права і обов'язки інших працівників навчального закладу регулюються  трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу. 
 
6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 
обирати форми навчання  і  виховання дітей;
         
 
створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; 
 
звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу                           і органів  громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 
приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального  закладу;
 
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної
бази навчального закладу;
 
на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  навчального закладу  та  у  відповідних   державних, судових органах. 
 
6.20. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані: 
 
створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; 
 
забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчального закладу;
 
поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; 
 
постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 
 
виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 
виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини;
 
виховувати у дітей бережливе ставлення до державного, громадського та особистого майна;
 
відшкодовувати збитки, завдані школі з вини учня, згідно чинного законодавства.
 
6.21. Інші  права  та  обов'язки  батьків  або  осіб,  які   їх замінюють, можуть бути обумовлені й відповідними договорами в межах чинного законодавства України. 
 
У разі невиконання батьками чи  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, цим статутом навчальний  заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
 
 
 
 
7. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
 
7.1. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор.  Керівником закладу може бути громадянин України,  який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН. 
 
7.2. Керівник навчального закладу і його заступники призначаються на посаду  та  звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно з чинним законодавством.
 
7.3. Керівник навчального закладу:
 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 
                                      
організовує навчально-виховний процес; 
 
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
  
відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 
створює необхідні умови для участі учнів у позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 
забезпечує дотримання  вимог щодо охорони  дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 
розпоряджається в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами; 
 
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 
сприяє залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок, працівників  підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 
забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 
 
вживає заходів  до  запобігання  вживанню  учнями алкоголю, наркотиків; 
 
контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;
 
видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;
 
щороку звітує про  свою  роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 
7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом. 
 
7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік. 
 
7.6. Педагогічна рада розглядає питання: 
 
удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу; 
планування та режиму роботи закладу; 
 
варіативної складової робочого навчального плану;
 
переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі  документів про  відповідний  рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 
 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і педагогічного досвіду;
 
участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; 
 
морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу; 
 
морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів,  які  беруть активну участь в організації навчально-виховного процесу;
 
притягнення до дисциплінарної  відповідальності учнів (вихованців), працівників навчального  закладу  за  невиконання  ними своїх обов'язків;
 
педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю навчального закладу. 
 

7.7. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

 

учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів - класними зборами;

 

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

 

 

 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу - 20, учнів - 20, батьків   і представників громадськості - 20.

        Термін їх повноважень становить 1 рік.

 

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини учасників (делегатів) кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

 

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

 

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників.

 

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом. 
 
До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи II-III ступенів, батьків і громадськості.
 
7.9.  У період між загальними зборами  (конференціями) діє рада навчального закладу.
 

7.9.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

7.9.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 

формування навичок здорового способу життя;

 

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

 

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

 

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов                            і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців)                       та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

7.9.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією)  навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

7.9.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 

дотримання вимог законодавства України;

 

колегіальності ухвалення рішень;

 

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності              на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють,                         та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

7.9.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.9.6. Рада навчального закладу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

 

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 

розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

 

погоджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення                      до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні”        та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

 

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства          і держави;

 

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

 

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 

 

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

 

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

 

розглядає питання родинного виховання;

 

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 

сприяє педагогічній освіті батьків;

 

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

 

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

 

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.10. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференцій) може бути створена піклувальна рада, діяльність якої регулюється цим статутом.  

Члени піклувальної ради школи обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

7.10.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності
загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб
особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання                             і
виховання.

7.10.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів навчального закладу;

 

 

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної,
культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних
працівників;

 

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду
загальнообов'язкового навчання;

 

запобігання дитячій бездоглядності;

 

сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

 

7.10.3. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
навчального закладу, окремих громадян, у тому числі іноземних.

          Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, конференцією на його місце обирається інша особа.

           7.10.4. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;

 

дотримання вимог законодавства України;

 

самоврядування;

 

колегіальності ухвалення рішень;

 

добровільності і рівноправності членства;

 

гласності.

 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

   

     Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше

її членів.

 

 

Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

7.10.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

 

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

 

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

         7.10.6. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу,конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

 

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 

залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

 

вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

7.11. У школі за рішенням загальних зборів можуть створюватись та діяти учнівський комітет, батьківський комітет, методичні комісії, асоціації, що діють згідно положень, затверджених МОН України.

 

 8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні  засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. 
  
8.2. Майно, закріплене за навчальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше               не передбачено законодавством.
 
8.3. Фінансування навчального закладу здійснюється його засновником або  уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.
 
8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України,  Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів. 
 
8.5. Джерелами фінансування закладу є:
 
кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами  фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчально-виховного процесу  в обсязі, визначеному Державним  стандартом  загальної середньої освіти; 
 
кошти, отримані за надання платних послуг;
 
доходи від  реалізації  продукції  навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 
благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 
 
інші джерела, не заборонені законодавством;
 
 
кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджених у законі про Державний бюджет України згідно з Бюджетним кодексом України.
 
8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника  навчального закладу бухгалтерський  облік  може  здійснюватися  самостійно  або через централізовану бухгалтерію.
 
8.7. Навчальний заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати  необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися послугами  підприємств,  установ,  організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів  заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
 
8.8. Звітність  про діяльність навчального закладу ведеться відповідно до законодавства. 
 
9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
9.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної  бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм,   проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з  міжнародними  організаціями та освітніми асоціаціями. 
 
Навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами,  науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
 
9.2. Участь навчального закладу у міжнародних програмах, проектах, 
учнівському та педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства.
 
 
10. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 

10.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відповідний орган управління освітою.

 

 

 

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація навчального закладу, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

 

10.4. Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст,   види   і   періодичність   таких   перевірок визначаються  залежно від стану навчально-виховної роботи,  але не частіше як два рази на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

      Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймається в порядку, встановленому чинним законодавством. При реорганізації чи ліквідації школи його працівникам і особам, що навчаються в ній, гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
 
 
 
Директор Чернятської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                  В.І.Чаленко
 • Контакти

  Адреса: с. Чернятка
  Бершадського району
  Вінницької області
  Тел.: 0435259730
  Email: chernjatka_shkola@ukr.net